VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu nachádzajúceho sa na internetovej stránky https://infrasunny.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.

 

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Nákup tovaru prostredníctvom Internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Pri nákupe v Internetovom obchode vystupuje ako predávajúci:

InfraSunny s.r.o.

so sídlom : Jilemnického 25, 911 01 Trenčín

 • IČO – 46287931
 • DIČ – 2023308650
 • IČ DPH – SK2023308650
 • Email – infrasunny@infrasunny.sk
 • Tel. číslo – 0903 425 198

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 24883/R

 

Orgánom dozoru je v zmysle § 4 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. SOI je orgánom dozoru len v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ.

 

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou InfraSunny, s. r. o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na Internetovom obchode https://infrasunny.sk

 

Ak je kupujúcim osoba kupujúca tovar za účelom podnikania, resp. výkonu povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, nevzťahujú sa na neho ustanovenia týkajúce sa odstúpenia od zmluvy, záruky tovaru a reklamácií vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku vymedzeného v článku VIII. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty. Pre potreby týchto Všeobecných obchodných podmienok sa za Kúpnu zmluvu považuje Kúpna zmluva uzavretá na diaľku v zmysle predchádzajúcej vety i Kúpna zmluva, ktorú uzatvára ako kupujúci osoba kupujúca tovar za účelom podnikania, resp. výkonu povolania

 

Tovarom sa pre potreby týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke na Internetovom obchode https://infrasunny.sk za uvedené ceny.

 

Článok II.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY,

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

 

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka bude potvrdená bezodkladne po jej doručení. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia kupujúcemu o potvrdení prijatej objednávky. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

 

Základnou povinnosťou Predávajúceho je dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo odovzdať na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Predávajúci má ďalej povinnosť
odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

Ďalej je kupujúci povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom (v prípade právnickej osoby aj pečiatkou) alebo podpisom ním poverenej osoby.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru.

 

Článok III.

INFORMÁCIE O TOVARE A CENE

 

Farebné vyobrazenie tovaru na stránke nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.

 

Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu https://infrasunny.sk je konečná, zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru.

 

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie.

 

Článok IV.

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ

 

Zákazník si môže cez Internetový obchod https://infrasunny.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „do košíka„.

Po stlačení tlačidla „do košíka“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude užívateľ (po tomto kroku kupujúci) informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.

 

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach Internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).

 

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto Všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Článok V.

STORNO OBJEDNÁVKY

 

Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, zaslaním žiadosti na adresu infrasunny@infrasunny.sk

 

V prípade uhradenej kúpnej ceny predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený započítať účelne vynaložené náklady voči sume, ktorú má Predávajúci Kupujúcemu vrátiť podľa predchádzajúcej vety.

 

V prípade, že Kupujúci stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia predávajúcim do dodania tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.

 

Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

 

Ak urobí Kupujúci storno objednávky do 12 hodín, považuje predávajúci objednávku za zrušenú. Storno môže kupujúci poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail kupujúceho a číslo objednávky.

 

Článok VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

 

Všetky ceny tovarov na Internetovom obchode https://infrasunny.sk sú uvedené vrátane DPH, predávajúci je platcom DPH.

 

Tovary so zvýhodnenou cenou sú označené ako akcia. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho Internetového obchodu https://infrasunny.sk s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

Platbu za produkty je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:

 1. Platba vopred na bankový účet predávajúceho – platba prostredníctvom vkladu na bankový účet predávajúceho. Číslo účtu predávajúceho bude kupujúcemu zaslané. Ako variabilný symbol slúži číslo objednávky. Tovar bude predávajúci expedovať po obdržaní platby na bankový účet.
 2. Dobierka – objednaný tovar zašle predávajúci poštou/kuriérom. Peniaze za tovar kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí.
 3. Osobný odber – platba v hotovosti pri osobnom odbere.

 

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

 

Článok VII.

DODACIE PODMIENKY

 

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

 

Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu. Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase. Dodanie tovaru uskutočňuje predávajúci počas pracovných dní od 08:00-17:00.

 

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci informuje o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. To platí aj v prípade, ak sa objednávke nachádza len jeden tovar.

 

Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.

 

Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia kupujúceho, predávajúci má voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

 

Tovar posiela predávajúci viacerými spôsobmi na základe vlastného výberu kupujúcim :

V rámci Slovenskej republiky

Článok VIII.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačné podmienky sú osobitne upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý sa vzťahuje na kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke https://infrasunny.sk (ďalej aj „Internetový obchod“). Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke https://infrasunny.sk na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Článok IX.

PRÁVO ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti dodatočne, najneskôr do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti.

Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený v závere obchodných podmienok a zároveň doručovaný kupujúcemu spoločne s Tovarom, faktúrou.

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na použitie, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré prevzal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt nie je predávajúci povinný prijať a je oprávnený ho vrátiť späť.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy:

 1. a) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 2. b) Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 3. c) Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 4. d) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

Povinnosti kupujúceho pri odstúpení od zmluvy:

 1. a) Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. b) Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 3. c) Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Článok X.

POUŽÍVANIE MATERIÁLOV ZO STRÁNKY

Všetky materiály na Internetovom obchode https://infrasunny.sk sú vo výhradnom vlastníctve InfraSunny, s. r. o. . Akékoľvek kopírovanie, používanie a šírenie materiálov z tejto stránky nie je povolené.

Článok XI.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“).

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor pre medzinárodných vzťahov a alternatívne riešenie sporov, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk.

Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

Návrh musí obsahovať:

 1. a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. b) presné označenie predávajúceho,
 3. c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 5. e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 6. f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov oznámi stranám sporu začatie alternatívneho riešenia sporu a zároveň predávajúcemu doručí návrh spolu s priloženými dokladmi a výzvou, aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v návrhu v stanovenej lehote.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov súčasne s oznámením strany sporu informuje o tom, že:

 1. a) nemusia byť zastúpené právnym zástupcom,
 2. b) majú možnosť využiť nezávislé poradenstvo, zastupovanie alebo pomoc tretej osoby,
 3. c) začatím alternatívneho riešenia sporu nie je dotknuté ich právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde,
 4. d) spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu,
 5. e) predávajúci, ktorý neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť, sa dopustí správneho deliktu podľa § 27 ods. 2 a jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania môže byť zverejnené na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 15 ods. 5,
 6. f) návrh bude odložený, ak spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

 

Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Odôvodnené stanovisko subjekt alternatívneho riešenia sporov doručí stranám sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov po začatí alternatívneho riešenia sporu návrh odloží, ak:

 1. a) zistí, že vo veci, ktorej sa návrh týka,
 2. bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov,
 3. rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
 4. bola uzavretá dohoda o mediácii alebo
 5. bolo ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e),
 6. b) spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu,
 7. c) spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu,
 8. d) strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom podľa § 16 ods. 5 a súčasne nemožno spor postúpiť

inému subjektu alternatívneho riešenia sporov,

 1. e) na základe skutočností zistených počas alternatívneho riešenia sporu nie je zrejmé, že predávajúci porušil

práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa.

Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom:

 1. a) uzavretia dohody,
 2. b) vydania odôvodneného stanoviska,
 3. c) odloženia návrhu,
 4. d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
 5. e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
 6. f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

Článok XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke Internetového obchodu.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na stránke Internetového obchodu predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné dňom ich zverejnenia na stránke Internetového obchodu Predávajúceho a platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené v deň odoslania objednávky Kupujúcim/Spotrebiteľom.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.