REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke https://infrasunny.sk ďalej aj „Internetový obchod“).

 

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Spoločnosť InfraSunny s.r.o.., so sídlom: Jilemnického 25, 911 01 Trenčín, IČO: 46287931 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 24883/R (ďalej len InfraSunny, s.r.o. alebo Predávajúci) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa ( ďalej aj „Zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom , kde môžu reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke https://infrasunny.sk na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

 

Článok II.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).
 2. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka).
 3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
 4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady:
 6. spôsobené mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 7. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom
 8. na tovar poškodený bežným nosením

 

Bežné opotrebenie a mechanické poškodenie nie je možné považovať za výrobnú vadu a v týchto prípadoch bude reklamácia odôvodnene zamietnutá. Predávajúci vybaví reklamáciu len tovaru, ktorý bol správne používaný, bez mechanického poškodenia, prejavila sa na ňom v záručnej dobe výrobná vada a spolu s tovarom predložíte faktúru, vyplnený reklamačný formulár zobrazený na stránke infrasunny.sk časť Informácie – Reklamačný formulár.

 

Článok III.

MIESTO UPLATNENIA PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho, a to ihneď po zistený vady (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho vznikne jej neodstrániteľnosť, bude reklamácia predávajúcim zamietnutá. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu osobne v prevádzkarni predávajúceho, poštou – zaslaním tovaru na adresu Predávajúceho alebo osobne – doručením tovaru na adresu Predávajúceho.

 

Článok IV.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

 

Pri predkladaní alebo zasielaní tovaru na reklamáciu je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe alebo jeho kópiu, ako dôkaz že tovar bol kúpený od Predávajúceho, v opačnom prípade tovar nemôže byť prijatý na reklamáciu.

 

Článok V.

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 

 1. Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár, ktorý je na stránke https://infrasunny.sk časti Informácie – reklamačný formulár.
 2. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaslať aj faktúru, alebo jej kópiu, ktorú obdržal s objednaným tovarom .
 3. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (§ 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový. Vybavením reklamácie, je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením zľavy z ceny tovaru, písomná výzva prevzatie plnenia alebo je odôvodnené zamietnutie (§ 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa.
 4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 5. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomné vyjadrenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie(§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je Potvrdenie o vybavení opravy.
 7. Ak ide o vadu, ktorá je odstrániteľná, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 8. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 9. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
 10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať(§ 623 ods.1 Občianskeho zákonníka).
 11. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
 12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • Odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.