Poučenie predávajúceho o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Poučenie predávajúceho o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (ďalej len „zmluva“)

I. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Spotrebiteľ je oprávnený využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy akýmkoľvek jednoznačne formulovaným vyhlásením vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže využiť na odstúpenie od zmluvy tlačivo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktoré sa nachádza na webovej stránke https://infrasunny.sk a jeho následným zaslaním na e-mailovú adresu: infrasunny@infrasunny.sk alebo listom zaslaným poštou na adresu InfraSunny, s.r.o. so sídlom Jilemnického 25, 911 01 Trenčín Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak zašle spotrebiteľ oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty určenej na odstúpenie od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. V prípade, ak spotrebiteľovi poskytol predávajúci informáciu ohľadom možnosti odstúpenia od zmluvy až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď si predávajúci dodatočne splnil svoju informačnú povinnosť. Ak by si predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

II. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 1. Po právoplatnom odstúpení od zmluvy má predávajúci povinnosť vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil predávajúcemu v súvislosti s uzavretím zmluvy, t.j. okrem kúpnej ceny aj základné náklady na dopravu, dodanie a poštovné, pripadne iné náklady a poplatky s tým spojené. Spotrebiteľ nemá právny nárok na vrátenie dodatočných nákladov, v prípade, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uhradené platby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Predávajúci uhradí platby spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil pri platbe spotrebiteľ, s výnimkou ak bude spotrebiteľ požadovať iný spôsob platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 2. Spotrebiteľ je povinný zaslať späť alebo doniesť tovar alebo jeho časť najneskôr do 14 dní od dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar alebo jeho časť späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Povinnosť predávajúceho uhradiť spotrebiteľovi platbu za zakúpený tovar nastáva až po doručení vráteného tovaru na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť a to podľa toho, čo nastane skôr.
 3. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.